Home » Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

Voor het eerst in het bestaan van het Platform organiseert het bestuur een virtuele jaarvergadering.

 

Door alle maatregelen die door de overheid zijn genomen is het helaas niet mogelijk om de Jaarvergadering in de gebruikelijke vorm te organiseren.

 

Het bestuur van het Platform heeft besloten om de Jaarvergadering wel door te laten gaan maar niet in de gebruikelijke vorm. De Jaarvergadering wordt virtueel en in verkorte vorm gehouden.

 

De reden voor deze keuze is dat wij als vereniging de verplichting hebben om het boekjaar voor 30 juni af te sluiten, de begroting te presenteren aan de leden en de leden van het Bestuur, de Examencommissie en de Kascommissie te benoemen.

 

De digitale jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 25 juni 2020 van 10.00 tot 10.30 uur.

 

De agenda van de ALV is als volgt:

 

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag Kascommissie
 7. Begroting 2020
 8. Aftreden / verkiezing Bestuursleden
 9. Aftreden / verkiezing leden Kascommissie
 10. Aftreden / benoeming leden Examencommissie
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Tijdens de ALV zullen bestuursleden Arthur van Steenbergen, Erwin Ehrenburg en Ronald van Egmond aftreden. Alleen Arthur van Steenbergen is herkiesbaar. Richard Loef (V.O.) en Friso Onderdelinden (NLO) hebben aangegeven plaats te willen nemen in het bestuur van het Platform en zullen zich tijdens de ALV kandidaat stellen. Leden die ook interesse hebben in een bestuursfunctie kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV, dus vóór 18 juni 2020, kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

 

Masja Kemper, Poul de Haan en Michaela Alves Correia Mota zullen tijdens de ALV aftreden als lid van de Examencommissie. Masja en Poul stellen zich herkiesbaar. Michaela stelt zich niet herkiesbaar. Rob Jacobs (AOMB) zal tijdens de ALV worden voorgedragen als nieuw lid voor de Examencommissie.

 

Sandra van Beek zal tijdens de ALV aftreden als lid van de Kascommissie. Theo van der Meer van NLO heeft aangegeven plaats te willen nemen in de Kascommissie. Leden die ook interesse hebben om plaats te nemen in de Kascommissie kunnen dit uiterlijk één week voor de ALV kenbaar maken bij het Secretariaat van het Platform.

 

Leden die agendapunten willen aandragen voor de ALV kunnen deze agendapunten uiterlijk één week voor de ALV doorgeven aan het Secretariaat van het Platform.

 

Een paar dagen voor de ALV ontvang je het jaarverslag en een link om de vergadering bij te wonen. Aanmelden is niet meer mogeljik. 

 

Wij verheugen ons erop je virtueel te mogen ontmoeten op 25 juni !

 

Voor meer informatie over onze bijeenkomsten kun je een e-mail sturen naar secretariaat@formalitiesofficers.nl

Een overzicht van de activiteiten/bijeenkomsten van het Platform Formalities Officers over de afgelopen jaren vinden jullie hier.
Onder "Archief" zijn de presentaties van de afgelopen 2 jaar te vinden.