Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.
De vereniging draagt als naam:  PLATFORM FORMALITIES OFFICERS en heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven. Organen van de vereniging


Artikel 2.
De vereniging heeft de volgende organen:

  • a. de algemene ledenvergadering van de vereniging, hierna te noemen: de "Algemene Vergadering";
  • b. het bestuur van de vereniging, hierna te noemen: het "Bestuur"; en
  • c. een commissie examen, zoals beschreven in artikel 11 van deze statuten, hierna te noemen: de "Examencommissie"

 

DOEL EN MISSIE

Artikel 3.
1. Het Platform Formalities Officers, hierna te noemen: het "Platform", heeft zich als doel gesteld zich in te zetten voor het verbreden en bevorderen van de vakkennis ten aanzien van alle aspecten van het Intellectuele Eigendomsrecht met nadruk op de administratieve processen.

2. Het Platform is een vereniging bestaande uit administratieve professionals werkzaam op het gebied van de Intellectuele Eigendom. 
Visie

Artikel 4.
Het Platform verwacht dat de behoefte aan professionele administratieve ondersteuning op het gebied van Intellectuele Eigendom zal toenemen. Het Platform ziet als haar taak het professionele niveau van de Formalities Officers te bevorderen en op de lange termijn te waarborgen door middel van een leergang, cursussen en seminars. Het Platform ziet deze educatieve activiteiten als een gestructureerde kwalitatieve ontwikkeling tot maatschappelijk erkende professionele Formalities Officers. Ook ziet het Platform als haar taak het verzamelen en uitwisselen van ervaringen op het gebied van Intellectuele Eigendom en gesprekspartner te zijn op nationaal en internationaal niveau.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 5.
Bij huishoudelijk reglement, hierna te noemen: het "Huishoudelijk Reglement", door de Algemene Vergadering vast te stellen, kunnen nadere regels betreffende de vereniging worden gesteld; het mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6.
1. Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden. 
2. Het Bestuur beslist over de toelating van leden met inachtneming van het Huishoudelijk Reglement; indien het afwijzend beschikt, kan de Algemene Vergadering op verzoek van het kandidaat-lid, het Bestuur gehoord, alsnog tot toelating beslissen. 

3. Het is de leden niet toegestaan gegevens van of over andere leden te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 

Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:

  • a. door schriftelijke opzegging door het lid vóór een december van het lopende jaar;
  • b. door royement;
  • c. door overlijden van het lid.

 
2. Een lid kan geroyeerd worden:

a. door het Bestuur, indien het lid zijn contributie niet betaalt;
b. door de Algemene Vergadering als het lid handelt in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; hangende een besluit van de Algemene Vergadering kan zo'n lid door het Bestuur geschorst worden.  

HET BESTUUR

Artikel 8.
1. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen met een minimum van drie (3).

2. De leden van het Bestuur worden door de Algemene Vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst.  Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester of een secretaris-penningmeester aan.

3. Het Bestuur kan geen besluiten nemen indien niet tenminste de helft van het getal zijner leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. 

4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door tenminste drie bestuursleden tezamen, of indien het Bestuur een of meer personen daartoe van geval tot geval machtigt, door die persoon, respectievelijk personen. 

5. Het Bestuur voert de besluiten van de ledenvergadering uit, en bereidt ze voor. 

6. Het Bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur, hierna te noemen: het "Dagelijks Bestuur" aanwijzen; de voorzitter is hiervan in gelijke functie lid. 

7. De zittingsduur van de leden van het Bestuur bedraagt vier jaar. Elk jaar, te beginnen vanaf een januari tweeduizend twaalf, treedt volgens een door het Bestuur op te maken rooster een derde der bestuurders af. Aftredende leden zijn tweemaal herkiesbaar. Tussentijds gekozen leden treden af op het tijdstip waarop degene wiens plaats zij innemen had moeten aftreden. 

8. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep worden gedaan.

9. Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten tot:

I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te boven gaande, onverminderd het hierna onder II bepaalde;

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;

b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

d. het aangaan van dadingen;

e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

f. het uitsluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.  Op het ontbreken van deze goedkeuring, genoemd in dit lid 9, kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 

DE ALGEMENE VERGADERING


Artikel 9.
1. Het hoogste gezag wordt uitgeoefend door de Algemene Vergadering. Ieder lid heeft een stem. Het stemrecht kan worden uitgeoefend bij schriftelijke volmacht. 

2. De voorzitter en de secretaris van het Bestuur zijn tevens voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering. 

3. De Algemene Vergadering kan geen besluiten nemen indien niet tenminste één derde der leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Tenzij wet, statuten of het Huishoudelijk Reglement anders voorschrijven, besluit de Algemene Vergadering bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

4. De Algemene Vergadering wordt schriftelijk en/of langs elektronische weg bijeengeroepen door of namens de voorzitter. 

5. De Algemene Vergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar. 

6. De voorzitter is verplicht om op met reden omkleed schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van het aantal leden, een Algemene Vergadering bijeen te roepen of te laten roepen binnen vier weken. Indien de voorzitter weigert of in gebreke blijft, zijn de verzoekende leden gezamenlijk gerechtigd een ledenvergadering bijeen te roepen en zonodig voor de duur van die vergadering een voorzitter aan te wijzen.  
Toegang en stemrecht

Artikel 10.
1. Over personen wordt schriftelijk met ongetekende briefjes, over zaken mondeling gestemd, naar regelen in het Huishoudelijk Reglement nader omschreven. 

2. De voorzitter is gerechtigd in bijzondere gevallen andere personen dan leden of gevolmachtigden van leden tot de ledenvergadering toe te laten, en deelt dit aan het begin van de vergadering mede.

3. De Algemene Vergadering of het Bestuur kan besluiten om buiten vergadering een besluit van de leden uit te lokken door een referendum, waarbij het ontwerpbesluit schriftelijk aan de leden wordt voorgelegd. Zo'n besluit vergt dat tweederde der leden hun stem schriftelijk uitbrengen, en geldt als genomen als de meerderheid der leden voor is. Over de gevallen bedoeld in artikel 15 lid 1 en in artikel 16 lid 1 kan alleen een referendum worden gehouden nadat een Algemene Vergadering daarover heeft vergaderd. De uitslag van een referendum wordt door het Bestuur opgemaakt, niet eerder dan één maand en niet later dan twee maanden na het besluit tot het houden van een referendum en wordt direct aan de leden schriftelijk medegedeeld. 
Commissie opleiding en examen

Artikel 11.
1. De Examencommissie bestaat uit een oneven aantal leden. 

2. De leden van de Examencommissie worden door de Algemene Vergadering op voordracht van het Bestuur benoemd, geschorst of ontslagen. 

3. De Examencommissie verzorgt op verzoek van het Bestuur een Examen voor Certified Formalities Officer. 

4. De samenstelling en de werkwijze van de Examencommissie worden geregeld in een apart reglement dat goedkeuring behoeft van de Algemene Vergadering.

5. In afwijking van het voorgaande worden de leden van de eerste Examencommissie door het Bestuur benoemd.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Artikel 12.
Zowel de Algemene Vergadering als het Bestuur kunnen naast de Examencommissie nog andere commissies en werkgroepen met een welomschreven opdracht instellen. De commissie of werkgroep rapporteert aan het orgaan dat haar instelde.  
 

FINANCIËLE ZAKEN

 

BOEKJAAR

Artikel 13.
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 

INKOMSTEN

Artikel 14.
De inkomsten der vereniging bestaan uit: 

A. contributies; 
B. donaties; 
C. subsidies; 
D. renten en andere baten. 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15.
1. Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een rekening van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. 

2. Een kascommissie onderzoekt de in lid 1 van dit artikel bedoelde balans en rekening van baten en lasten, alsmede de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt op de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

3. Het Bestuur legt voorts aan de in lid 1 van dit artikel bedoelde Algemene Vergadering een begroting voor, alsmede een contributievoorstel voor het volgende boekjaar. De Algemene Vergadering stelt een en ander vast. 
Statutenwijziging / ontbinding

Artikel 16.
1. Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding der vereniging kan alleen worden genomen in een Algemene Vergadering waarin tenminste tweederde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien in de vergadering waarin een voorstel voor een dergelijk besluit aanhangig is gemaakt het vereiste aantal leden niet aanwezig is kan na vier weken een tweede vergadering worden gehouden waarin omtrent het voorstel een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige leden met tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen. 

2. Een besluit tot ontbinding vermeldt de bestemming van het batig saldo der vereniging. 

3. Het Dagelijks Bestuur, zo dit is ingesteld, en anders een bij het besluit tot ontbinding aan te wijzen commissie van drie bestuursleden is belast met de vereffening en brengt hiervan verslag uit aan de leden.